Nasza firma posiada zezwolenia na zbieranie poniższych odpadów:

Odpady niebezpieczne

18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

 

Odpady inne niż niebezpieczne

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

 

Posiadamy również zezwolenia na transport poniższych odpadów:

02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06 Odchody zwierzęce

02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10 Odpady metalowe

02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99 Inne niewymienione odpady

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99 Inne niewymienione odpady

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02 Odpady konserwantów

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82 Odpady tytoniowe

02 03 99 Inne niewymienione odpady

02 04  80 Wysłodki

02 04 99 Inne niewymienione odpady

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 80 Odpadowa serwatka

02 05 99 Inne niewymienione odpady

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02 Odpady konserwantów

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99 Inne niewymienione odpady

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99 Inne niewymienione odpady

03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 99 Inne niewymienione odpady

03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje

niebezpieczne

03 02 99 Inne niewymienione odpady

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 99 Inne niewymienione odpady

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02 Odpady z wapnienia

04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej)

04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99 Inne niewymienione odpady

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99 Inne niewymienione odpady

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02* Kwas chlorowodorowy

06 01 03* Kwas fluorowodorowy

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05* Kwas azotowy i azotawy

06 01 06* Inne kwasy

06 01 99 Inne niewymienione odpady

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy

06 02 03* Wodorotlenek amonowy

06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05* Inne wodorotlenki

06 02 99 Inne niewymienione odpady

06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99 Inne niewymienione odpady

06 04 04* Odpady zawierające rtęć

06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99 Inne niewymienione odpady

06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99 Inne niewymienione odpady

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99  Inne niewymienione odpady

06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99 Inne niewymienione odpady

06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99 Inne niewymienione odpady

06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03 Czysta sadza

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99 Inne niewymienione odpady

07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07  01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 99 Inne niewymienione odpady

07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99 Inne niewymienione odpady

07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 99 Inne niewymienione odpady

07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99 Inne niewymienione odpady

07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze

macierzyste

07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14  Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99 Inne niewymienione odpady

07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99 Inne niewymienione odpady

07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 99 Inne niewymienione odpady

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99 Inne niewymienione odpady

08 02 01 Odpady proszków powlekających

08 02 99 Inne niewymienione odpady

08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12*  Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16* Zużyte roztwory trawiące

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99 Inne niewymienione odpady

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17* Olej żywiczny

08 04 99 Inne niewymienione odpady

08 05 01* Odpady izocyjanianów

09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04* Roztwory utrwalaczy

09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99 Inne niewymienione odpady

10 01 09* Kwas siarkowy

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 11 81* Odpady zawierające azbest

10 12 06 Zużyte formy

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 99 Inne niewymienione odpady

10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80 Odpady z produkcji cementu

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu

10 13 82 Wybrakowane wyroby

10 13 99 Inne niewymienione odpady

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze

12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99 Inne niewymienione odpady

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*  Inne oleje hydrauliczne

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02* Benzyna

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zużyte opony

16 01 07 Filtry olejowe

16 01 08* Elementy zawierające rtęć

16 01 09* Elementy zawierające PCB

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13* Płyny hamulcowe

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22  Inne niewymienione elementy

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99 Inne niewymienione odpady

16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje iprzedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 mieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16  Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99 Inne niewymienione odpady

19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99 Inne niewymienione odpady

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 02 06* Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 04 01 Zeszklone odpady

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03* Niezeszklona faza stała

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99 Inne niewymienione odpady

19 10 01 Odpady żelaza i stali

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99 Inne niewymienione odpady

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 Tekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i

20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach